Tag: "THEODOR MERON"

MANJKAVOSTI
Žalbeno vijeće u Haagu odbilo podnesak 12 vojnih stručnjaka "Oni se bave interpretacijom dokaza, a ne pravnim pitanjima."